Dansk Veteranskibsklub

                S/S ”Bjørn”

Referat fra den 19. ordinære generalforsamling. 

Den 14. juni 2021 kl. 18.00 i Lille Scene på Kulturværftet kl. 18.00-22.00. 

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse efter det har været fremlagt til eftersyn på foreningens værksted senest 14 dage før generalforsamlingen.
 4. Forslag til budget og kontingentsatser til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 7.
 7. Valg af suppleant(er) til § 7.
 8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Grundet aflyste generalforsamlinger på grund af corona , vil vi imødekomme forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest 31.maj. De skal være skriftlige eller pr. E-mail og modtaget på adressen Dansk veteranskibsklub S/S Bjørn, ℅ Børge Østergaard Rønnevej 8 3480 Fredensborg, formand@ss-bjoern.dk. 

Breve sendt med postvæsnet skal sendes i så god tid, at de overholder tidsfristen. Håndbragte breve kan overdrages til formanden senest d. 31 maj. 

Tidligere fremsendte forslag vil blive behandlet på generalforsamlingen, med mindre forslagsstilleren ikke ønsker dette mere.

Bestyrelsen består af følgende: Børge Østergaard, Stig Sune Andersen, Erik Lindelof, Sigurd Als, Ole Hiort. Niels Levring ønsker at afgive sin plads for nyt medlem.

 For at være stemmeberettigede på generalforsamlingen skal kontingent for 2021 være indbetalt senest 31.maj 2021.

Indbetaling kan ske på foreningens konto Reg. Nr. 2255 konto nr 4399600451 eller mobilpay nr. 550535. Kontingent for 2021 er på 300 kr. Husk navn og medlemsnummer på indbetalingen.

Da der vil blive serveret en sandwich og 1 øl eller vand inden generalforsamlingen, er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding sker på  kasserer@ss-bjoern.dk. Husk med navn og, eller medlemsnummer. Tilmelding skal ske senest 7. juni 2021.

På gensyn bestyrelsen. 

Vedlagt: Revideret regnskab for 2019. Revideret regnskab for 2020. Budget 2018-2023.

 Forslag fra bestyrelsen til behandling under pkt. 5. 

Vigtigt. 

Forsamlingsloftet indendørs fra den 11. juni er på 100 personer. Der skal kunne fremvises gyldigt coronapas ved indgangen. Mundbind bæres alle steder, når man bevæger sig rundt indendørs, dog undtaget når man sidder på sin plads ved arrangement eller møde.

Ad 1 Valg af dirigent og referent.

Børge Østergaard bød de fremmødte medlemmer velkommen til denne 19. generalforsamling. Børge foreslog dernæst Trygve Nielsen til dirigent og Peter Sørensen til referent. Trygve Nielsen blev valgt til dirigent og Peter Sørensen blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og at generalforsamlingen var lovlig.

Dirigenten bad om forslag til 2 stemmetællere. Søren Hansen og Jens Gregers blev valgt.

Der var fremmødt 45 medlemmer.

Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år til godkendelse.

ÅRSBERETNING 2019 / 2020

Bjørnebanden har i årets løb mistet 4 af vores aktive medlemmer. Det er Arne Andreasen, Ole Hansen, Mads Jørgensen og Mogens Andersen. Jeg vil bede generalforsamlingen om at rejse sig og mindes Arne, Ole, Max og Mogens ved et minuts stilhed.

Årets ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt i slutningen af april måned 2020, blev på grund af regeringens coronanedlukning af landet midt i marts måned, udsat indtil det igen vil blive muligt. Men vi havde nok ikke forventet at der ville gå mere end et år inden vi kunne mødes igen.

Året 2019 så ud til fra starten til at blive et travlt år. Vi havde aldrig før haft så mange chartre som var aftalt. Men tingene går ikke altid som man forventer. Da vi havde fået dampen op til årets første chartertur, viste det sig at der var utætte røgrør i kedlen og turen måtte aflyses. En skidt start på sommeren. Der blev arbejdet på at få proppet de utætte røgrør og det lykkedes efter en lille måneds arbejde. Umiddelbart efter at kedlen var klar og vi var klar til at sejle, så blev vi påsejlet af en af marinens skibe, mens vi lå ved kaj. Den agterste del af overdækningen blev ødelagt og vi måtte i gang med en reparation af den. Vi fik en aftale med forsikringsselskabet, at vi kunne udføre en del af reparationen selv mod betaling, så dette gav et lille plaster på såret.

Bette Bjørn, som vi i vinterens løb havde bygget om til slæbebåd til Bjørn, blev sat i vandet og taget i brug. Den viste sig at være yderst effektiv til formålet.

Bjørns 110 års fødselsdag blev aftalt til at skulle fejres ved en sejlads den 1. juli, hvor der var inviteret gæster fra kommunen og nogle af vores sponsorer. Det blev en fin tur i et behageligt vejr. Der kom dog ikke så mange af vores inviteret gæster som vi havde håbet.

Vi deltog i årets pinsearrangement med de gamle træskibe. Stævnet foregik i år i Hundested. Vi var inviteret med som VIP-skib og vi sejlede med journalister, fotografer og nogle betalende gæster. Det var et betagende syn at se de gamle træskibe for fulde sejl.

Den årlige tur til Hundested i første halvdel af august måned. Vi sejlede med ca. 500 gæster i de to uger vi var i Hundested. I første uge var vejret ikke rigtigt med os, så derfor gik turene ned i Issefjorden, hvor vi kunne sejle lidt i læ. Anden uge var vejret bedre, så derfor gik turene også ud på Kattegat.

Uheldene var ikke slut endnu. På en tur med en 50- års fødselsdag, så blev skibet ramt af en “faldvind” (det svarer lidt til en skypumpe), med en vindstyrke der svarer til ca. 40 ms. Der fulgte også en kraftig regnbyge med. Gæsterne kom hurtigt under dæk og der var ingen der kom til skade, men det meste af servicet og drikkevarene blæste overbord. Hele agterskibets overdækning blæste i stykker, og turen måtte afbrydes.

Ud over de mange uheld vi har haft i sommerens løb, så har vi af to omgange fået leveret nogle meget dårlige kul. Det viste sig at næsten halvdelen af indholdet i kulsækkene var kulstøv og grus, som var stort set umuligt at fyrer med. Problemet endte med at leverandøren erkendte at havde leveret en dårlig vare, Han tog resterne tilbage og leverede nye brugbare kul.

På grund af de mange uheld skibet har været igennem i løbet af sommeren, så har vi måtte aflyse omkring de halve af de aftalte charterture. Det er selvfølgeligt ikke en god omtale og reklame for Bjørn.

I sommerens løb har vi i samarbejde med MS-museet afholdt nogle arrangementer med skoleklasser fra kommunen. Eleverne spillede rollespil, hvor de oplevede at være sømænd for én dag, ligesom i gamle dage.

Vi var chartret til en tur med Folketingets Ledelsessekretariat, hvor også det Grønlandske hjemmestyre deltog, sammen med flere danske folketingsmedlemmer.

Årets skovtur i 2019 gik til Tisvildeleje med veteranjernbanen. 

På grund af coronaen har perioden strakt sig over en så lang periode, at vi har fået 2020 skovturen med også. Den gik i år med Sundbusserne til Ven og det viste sig så, at skibet havde en tur til København, som også skulle klares. Det blev en lang tur, men hyggelig.

 I slutningen af november 2019 afholdt vi vores traditionelle Julefrokost i smedenes hus i Strandgade, med alt hvad dertil hører, incl. Julemand og Amerikansk lotteri.

 Gule Ærter arrangementet med hele svineriet blev også holdt i smedenes hus, incl. Marta som var lige så fornøjelig, som den plejer. En stor tak til Lise, John og Torkild for at de holder godt sammen på os.

Sidst på sommeren viste det sig at flere røgrør i kedlen blev utætte. Det blev så besluttet at få udarbejdet en tilstandsrapport på kedlen. Rapporten konkluderede, at kedel og røgrør var i en sådan tilstand, at de burde udskiftes. Der blev så nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et udbudsmateriale til en ny kedel til Bjørn.

Ud fra udbudsmaterialet blev der indhentet priser, der viste sig at løbe op i 3,2 mio. Kr. Priserne fik vi fra det Tyske kedelfirma WULF & UMAG, som havde lavet tilsvarende kedler til de Tyske dampskibe. Monteringen af kedlen i Bjørn gav Brdr. Petersens Maskinfabrik i Gilleleje tilbud på.

Vi gik nu i gang med at søge fondspenge til at få udskiftet kedlen. Vi søgte de fonde, som var maritime relateret. Det endte op i at følgende gav resultat:

A.P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål        kr. 1.500.000,-

Skibsbevaringsfonden:                                        kr.      200.000,-

Dampskibsselskabet Orient Fond:                      kr.      200.000.-

Lemvigh-Muller Fond                                          kr.      100.000,-

Lauritzen Fonden                                                kr.      200.000,-

Augustinus Fonden:                                               kr.       500.000,-

Nellemann-fonden:                                                kr.         15.000,-

Maskinmesterforeningen:                                    kr.         10.000,-

I alt                                                                            kr.   2.725.000,-

De bevilget fondsmidler er tilstrækkeligt til at dække udgifterne til den nye kedel, da vi fik et væsentligt lavere tilbud på kedlen fra firmaet GLOBAL BOILERS i Ålborg.

Ud over midlerne til kedlen har Velux Fonden givet os kr. 120.000,- til seniorarbejde, dvs. Rejser, værktøj mv. Velux Fonden må ikke give penge til renoveringsarbejder.

Skibsbevaringsfonden har lovet at sætte kr. 100.000.- af hvis der opstår uventet komplikationer.

Ud fra det har vi nu skrevet kontrakt på produktion af den nye kedel, med firmaet GLOBAL BOILERS i Ålborg.

Monteringen af kedlen, som firmaet Brdr, Petersens Maskinfabrik i Gilleleje har givet tilbud på, er vi tæt på at kunne skrive kontrakt på.

En ny ting, der er med i hele denne omgang, er at vi får installeret en el-vandvarmer i kedlen, som kan opvarme kedelvandet til de første 80 – 90 grader. Det betyder at opvarmningstiden bliver betydelig kortere.

Tidsplanen for ny kedel projektet ser sådan ud: 

Kedlen leveres fra GLOBAL BOILERS til Gilleleje i oktober måned.

Brdr. Petersens Maskinfabrik tager den gamle kedel ud af skibet og monterer den nye. De sørger for alle tilslutninger mv.. Tilbuddet fra Brdr. Petersen er baseret på, at det er vinterarbejde.

Div. Syn bliver foretaget i Gilleleje. Det er planen, at BJØRN kan sejle hjem for egen kraft sidst på vinteren, således at vi kan gøre skibet klar til sommerens sejladser til omkring maj måned.

Her i coronatiden har vi kun kunne mødes i meget begrænset omfang. Der har være nogle små bobler, der har mødtes og lavet forskellige opgaver:

De to indfyringer fra den gamle kedel skal bruges igen i den nye. De er blevet rettet op og renoveret og gjort klar til at sende til Ålborg.

Capstanden er afmonteret, taget hjem på værkstedet og har fået en større renovering.

Omstyringen er afmonteret, taget hjem på værkstedet og har fået en renovering.

Arbejder der er i gang på træværkstedet:

Alle træriste er slebet og lakeret. Dækskasser er slebet og malet. Trapper til salonen har været afmonteret og er malet og lakeret. Der er ved at blive fremstillet to nye lanternekasser. Trappe til brodækket er afmonteret for lakering.

Arbejder på skibet:

Da vi ikke kommer ud at sejle i nu to somre, så forsøger vi at få malet så meget som muligt udvendigt på skibet og på maskinen.

Der er blevet udarbejdet en lejekontrakt på lokalerne på Grønnehavevej. Udearealerne ved værkstedet må kun meget begrænset benyttes af os, og lokalerne må kun benyttes til arbejder i forbindelse med vedligehold af Bjørn. Derfor har vi lavet større og nødvendig oprydning, da der skal gøres plads til nogle af de brugbare ting vi har i gården, som skal ind i remissen. Der er på nuværende kørt adskillige containere og trailerfulde affald på containerpladsen.

Der foregår nogle aktiviteter omkring brugen af hal 16 og de øvrige  værftsbygninger, om hvad alle bygningerne skal bruges til. Vi har meldt på til at få et værksted i bygningerne. Der skal være møde sidst på sommeren, hvor vi så hører nærmere, så der er ikke noget afgjort nu.  

Det ser ud til at coronaen er ved at være overstået, så nu skal vi til at have gang i det sociale samvær omkring værkstedet og skibet igen. Så vær med til at holde en ordentlig tone til hinanden, så vi kan få gang i den gamle BJØRNEBANDE igen. 

Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt og slidsomt samarbejde i de næsten to og et halvt år der nu er gået.

Børge Østergaard

Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.

Formand Børge Østergaard bad om ordet: ”Stig æresmedlem, 14. juni 2021”.

Stig, du kom til projektet her for ca. 18 år siden. Jeg husker, da du kom du blev med det samme sat sammen med Carl Andersen, som var projektleder på det tidspunkt. Det var helt oplagt, at du skulle afløse Carl med tiden, når det blev aktuelt.

Du har lagt et kæmpe arbejde i projektet. Alle de første år lå BJØRN og lignede en kæmpe rustbunke, som det var svært at se sig ud af; men vi troede på projektet og holdt hinanden op på at det ville lykkedes og det gjorde det.

August måned 2012, gled BJØRN ud af havnen, som et nyt skib. Efter i alt 32 års arbejde.

Efter fyraften, når vi andre var gået hjem, har du siddet ovre på din pind og skrevet fondsansøgninger, for at skaffe penge til af købe materialer og maskindele. Du har siddet og tegnet skitser til diverse maskindele, og du har lavet tidsplaner. Du har siddet og lavet tørnelister til sejlturene. Og du var ham der tog imod nye medlemmer.

På det sidste har du stået i spidsen for udskiftningen af kedlen, som har været en kæmpe opgave.

Alt det vil BJØRNEBANDEN sige dig en kæmpe tak for. Nu skal det ikke lyde som at du er ved at forlade projektet. Men som en tak for din store indsats har vi besluttet at udnævne dig til ÆRESMEDLEM, så modtag denne, som et bevis på det.

Tillykke med det.

Børge Østergaard.

Stig modtog nogle flotte gaver for sin indsats. F. eks. Bjørns Byggeplade.

Forsamlingen takkede Projektleder Stig Sune Andersen stående med stor applaus.

Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse efter det har været fremlagt til eftersyn på foreningens værksted senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vor kasserer Ole Hjort fremlagde og gennemgik de udførlige regnskaber for 2019 og 2020.

Der var ingen spørgsmål til regnskaberne. Regnskaberne blev godkendt.

Ad 4 Forslag til budget og kontingentsatser til godkendelse.

Vor kasserer Ole Hjort fremlagde og gennemgik budgetter for 2021, 2022 og 2023.

Uændret kontingentsats blev vedtaget.

Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen:

 • Henning Bek fra PR-udvalget spurgte om ”annoncepenge ?”. Ole Hiort svarede, at der er afsat 20.000,- kr. i budgettet.
 • Stephan spurgte om penge til ”sundhedsbevis”. Ole Hjort svarede, at der er afsat 20.000,- kr. i budgettet.
 • Flemming Jørgensen spurgte: ”Er der afsat penge til nye uniformer til besætningen ?”. Ole Hjort svarede, at der er afsat 50.000,- kr. i budgettet.
 • Jonathan: ”Lad os ansøge om penge til EL-opvarmning i stedet for kul ?”. Ole Hjort svarede, at det er en god ide.
 • Preben B. Nielsen: ”Søfartsstyrelsen har sat prisen op. Helsingør kommune giver os 50.000,- kr. 0g 20.000,- kr. fra sidste år tilbagebetales”.
 • Mogens: ”Udgifter til opfyring af kedel med EL. EL-forbrug contra kulforbrug ?”. Ole Hjort svarede, at vor beregning viser, at EL-udgifter bliver neutrale i forhold til kulforbrug, da vi får reduceret KWH-time-pris. Nu 0.88 kr./KWH.

AD 5 Indkomne forslag

Alle de indkomne forslag er før generalforsamlingen blevet udsendt til medlemmerne på E-mail.

Flemming Jørgensen medlem nr. 129 havde indlæg til bestyrelsens forslag B1:

”13 juni 2021”

Indlæg til bestyrelsens forslag B 1:

Når jeg ser på opgavefordelingen for bestyrelsen, som vedtaget på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2020, er jeg af den opfattelse, at nogle medlemmer har mange opgaver.

Udover bestyrelsesopgaver er der nu hele sagen med ny kedel til Bjørn, som bestyrelsen tager sig af.

Jeg vil derfor forslå, at opgaven med kedelprojektet lægges i en projektgruppe, bestående af de medlemmer som varetager opgaven i dag. Så er projektet sikret i hele forløbet uafhængig af den siddende bestyrelse.

Der kan så vælges bestyrelsesmedlemmer vel vidende for os medlemmer, at projektet med kedlen kan fortsætte til afslutningen og at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer kan tage over på opgaver i bestyrelsen.

Der var indkommet rettidigt 21 forslag.

De fordeler sig i 2 grupper:

Gruppe 1: B.1, L.1, S.1, J.1, L.10, L.11, L.2

Gruppe 2: B2, B.3, B.4, NS, L3.1, L4.1, L5.1, L6.1, L7.1, L8.1, L9.1, F1, F2, F3, F3.1, F4

Forslagene i gruppe 1 blev behandlet og debatteret på generalforsamlingen.

Forslagene i gruppe 2 vedrører forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten foreslog, at disse forslag bliver bearbejdet i en ”udvalgsgruppe vedr. vedtægtsændring” med henblik på revidering af de nuværende vedtægter. Dette forslag blev godkendt af generalforsamlingen. Til dette udvalg blev valgt Flemming Jørgensen og Lise Rindel. 

Gruppe 1 Forslag:

 B.1.

Forslag til Generalforsamlingen  d. 14. juni 2021.05.19 fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen er dybt  involveret  i anskaffelse og installering af den nye kedel i 

S/S Bjørn. Det vil være problematisk at overdrage projektet på nuværende tidspunkt til andre hænder. Det vil heller ikke klinge rigtigt hos vores sponsorer og entreprenører, at der pludseligt er nye navne.

Af den grund foreslår bestyrelsen, at understående  5 bestyrelsesmedlemmer 

fortsætter en periode mere, frem til næste generalforsamling i april 2022.

Vi håber at vi til den tid igen kan sejle på fuld damp igen.

Der vælges på generalforsamlingen  2 nye bestyrelsesmedlemmer  for en 2 årig periode, samt 2  suppleanter. 

Således at vi opfylder vedtægterne.

Børge Østergaard

Stig Sune Andersen

Erik Lindeloft

Sigurd Als

Ole Hiort

Vi håber på forståelse for dette.

19 maj 2021   Bestyrelsen

Til dette forslag sagde dirigenten, at det ikke kan bringes til afstemning, idet det strider imod vedtægterne. Forslaget kom ikke til debat på generalforsamlingen. Dog jf. Flemming Jørgensens indlæg ovenfor.

L.1.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 14. JUNI 2021

Kære bestyrelse

Jeg stiller hermed et forslag, som bedes behandlet på generalforsamlingen:

Vi har i øjeblikket 5 meget dygtige personer i bestyrelsen, som har taget sig af at søge fonde, legater, indhentet tilbud mv. på en ny kedel, værfts-arbejdet og meget andet incl. nu at have fået en kontrakt i hus med Continental Boilers – godt gået

jeg foreslår at de 5 – Stig, Erik, Børge, Sigurd og Ole – nu danner en projekt-gruppe,

som fortsætter det gode arbejde i den gruppe – og selvfølgelig følger kedel-projek-tet helt til dørs, også så vi bibeholder de samme navne og kontakter udadtil 

så kan der på generalforsamlingen derefter stemmes i.h.t. vedtægternes §7:

Børge blev valgt i 2019 og er på helt almindeligt valg

Ole trådte ind i bestyrelsen efter John P som blev valgt i 2019 og Ole er derfor på valg

Så kan der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (fire vælges i ulige år i.h.t. §7)

Og så kan der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (tre vælges i lige år i.h.t. §7)

(så ”kører” vi igen normalt fra den ordinære generalforsamling i 2022)

Og så skal der selvfølgelig også vælges 2 suppleanter for 1 år (igen i.h.t. §7)

28.05.2021 

Lise Rindel 

Min begrundelse for ovennævnte forslag er, at det gode arbejde med kedel-projektet fortsættes

af netop de 5 og da der jo bliver rigtig meget at se til for dem, kan de så udelukkende koncentrere sig om det i en projekt-gruppe

Helt uden også at skulle tage sig af det meget (almindeligt forefaldende) bestyrelsesarbejde, som der jo vil komme, når vi igen skal sejle. Der bliver meget forarbejde med planlægning af sejladser, tørnelister og meget andet, nu hvor foreningen jo nærmest skal genstartes efter 2 år uden at sejle, uden sociale arrangementer og med corona.

Forslaget blev vedtaget.

 S.1.

Helsingør 31.05.2021

Forslag, der ønskes behandlet på den 19. generalforsamling i SS.BJØRN mandag d. 14. Juni 2021

1.
Stephan Olesen medlem nummer 205,ønsker at få behandlet den bortvisning fra  Lokalbanen a/s bygninger og areal,som er indgået mellem Materiel & Infrastruktur chef  Lars Birkkjær Kolding, og Formand i SS BJØRN  Børge Østergaard..
Jeg henviser til email af 06.11.2020,fremsendt af Lars B Kolding,til Børge Østergaard.

I den forbindelse, ser jeg gerne, at den lejekontrakt mellem Lokalbanen a/s og SS BJØRN, som der henvises til i emailen, bliver fremlagt på generalforsamlingen.På forhånd tak

Med venlig hilsen
Stephan Olesen
medlem 205  

Stephan bad om ordet og trak sit forslag.

L.10.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 14. JUNI 2021

Kære bestyrelse

Forslag vedrørende HAL 16:

Generalforsamlingen skal stemme om, at den nye bestyrelse tager sig positivt af

ønsket om at være med i HAL 16 og få plads der 

28.05.2021

Lise Rindel

Begrundelse:

Sigurd og undertegnede har jo haft møde med formanden for HAL 16, hvis bestyrelse har reageret meget positivt på vores henvendelse om at være med i det projekt og få plads i hallen. Det vil jo I en grad lette det for dem, der arbejder ombord, at ting kan hentes i hallen i stedet for i remisen, som vi selvsagt stadig skal blive i, så længe vi kan det – det er en kombination, der ønskes

Bestyrelsen for HAL 16 har udtrykt ønske om at mødes med bestyrelsen for BJØRN efter begge foreningers generalforsamlinger her i 2021 

HAL 16 havde deres generalforsamling i går 27. maj og vi har så vores 14. juni 

At være med i HAL 16 vil dels styrke fællesskabet i havnen, dels stille alle stærkere overfor f.eks

kommunen, men også at vi kan deltage i kurser og måske tiltrække nye medlemmer, f.eks når

den nye sejlerskole oprettes.

Forslaget blev vedtaget. 

J1.

Til SS Bjørns generalforsamling den 14/6 2021

Forslag 1:

Generalforsamlingen ønsker at pålægge bestyrelsen at den aktivt arbejder for at vi, foruden remissen også får tilholdsted i Hal 16.

Begrundelse:

 • Hal 16 ligger tæt på SS-Bjørn. Tunge ting kan nemmere transporteres frem og tilbage.
 • Hal 16 er en del af et maritimt miljø, som vi oså kan få glæde af.
 • Ingen af os bliver ligefrem yngre. I Hal 16 har vi mulighed for at få kontakt også med yngre interesserede, især hvis der kommer en sejlerskole der.
 • Vi vil være bedre stillet over for kommunen, hvis vi er en del af et større fællesskab.
 • Remissen er et fint sted til værksted, som vi selvfølgelig skal holde fast ved, så længe det kan lade sig gøre. Imidlertid kan jeg frygte, at lokalbanen inden længe vil ophøre med at bruge deres del af remissen. Grundpriserne er garanteret høje, så det vil være en god forretning for dem at bygge f. eks boliger i stedet. Derfor er det klogt at have et alternativt tilholdsted.

Jan Petersen, JAP

Forslaget blev vedtaget.

L.11.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 14. JUNI 2021

Kære bestyrelse:

Såfremt bestyrelsen ikke allerede har tegnet en sådan, foreslås at bestyrelsen

med øjeblikkelig virkning får tegnet en BESTYRELSES-ANSVARS-FORSIKRING

28.05.2021

Lise Rindel

Begrundelse:

Det er vigtigt for foreningen at der er tegnet sådan en forsikring nu hvor der er tale

om en millionkontrakt, ophold på værft, uforudsigelige udgifter og alt hvad der 

ellers kan ske – så foreningen er dækket ind  

Forslaget blev vedtaget.

L.2.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 14. JUNI 2021

Kære bestyrelse

På generalforsamlingen 30. april 2019 blev følgende vedtaget (se side 9 i referatet):

”Den kommende bestyrelse pålægges at revidere vores vedtægter inden næste

generalforsamling i 2020”

Det ser jo ikke ud til at den nuværende bestyrelse har haft tid til at gøre dette, hvorfor:

Jeg tilbyder hermed at lave et udkast til reviderede vedtægter til næste generalfor-samling i 2022 (alternativt til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2021)

28.05.2021

Lise Rindel

Begrundelse:

Ud fra mine omkring 40 år i forskellige bestyrelser med advokater, revisorer, bankfolk m.fl og ikke mindst mine år på advokatkontor, samt at jeg lige har lavet helt nye vedtægter for den ejerfore-ning, jeg er formand i, mener jeg mig istand til at kunne tilbyde foreningen at lave et udkast til revidere vedtægter, for de trænger til en opdatering/revidering, hvilket tydeligt fremgik af de mange indsendte forslag dels på generalforsamlingen i 2019 og dels efterfølgende til general-forsamlingen i 2020, som jo måtte aflyses p.g. corona

Såfremt generalforsamlingen kan godkende nærværende tilbud, trækker jeg mine mange andre forslag vedrørende vedtægterne tilbage (§6, §7, §8, §9, §9A, §10 og §11 – medsendt, som de skal udsendes).

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 7.

Der skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter.

Der var 11 kandidater:

Ole Hiort, Erik Lindelof, Stig sune Andersen, Peter Koefoed, Tommy Majdahl, Søren overgaard, Jochen von Brauche, Stephan Olesen, Sven Raagaard, Lise Rindel, Henning Bek.

Ad 7 Valg af suppleanter til §7

Dirigenten valgte, at lade valget til bestyrelsen også indgik i valget af suppleanter.

Ad 6 og Ad 7. Valgets resultat:

I orden efter antal stemmer. 45 stemmeberettiget.

Erik lindeloft 32, Stig Sune Andersen 26, Ole Hiort 23, Tommy Majdahl 22, Søren Overgaard 17, Peter Koefoed 16, Lise Rindel 16, Henning Bek 13, Jochen von Brauche 11, Stephan Olesen6, Sven Rågaard 3.

Herefter er:

Erik Lindeloft, Stig Sune Andersen, Ole Hiort, Tommy Majdahl og Søren Overgaard indvalgt i bestyrelsen. 

Suppleanter er: Lise Rindel og Peter Koefoed.

Ad 8 Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.

Søren Hansen og Kirsten Pontoppidan blev foreslået. De blev begge valgt.

Ad 9 Eventuelt

Stephan Olesen kommenterede sit forslag, som han havde trukket.

Formand Børge Østergård svarede, at logikstikchef Lars kolding for Lokalbanen var vred i forhold til Stephan og at han ikke ville se Stephan mere på Lokalbanens Remise i Helsingør. Vi bor stort set gratis på remisen og vi skal være på god fod med vor vært ”Lokalbanens Remise”.  

Ole Hiort sagde, at han senere vil annoncere en udflugt til Global Boiler i Ålborg.

Sven Rågaard holdt tale for Stig og sagde, at han skal have stor ros for sit meget store arbejde for Bjørn. Som gave gav Sven et billed af Bjørn på Randes Fjord.

Henning Bek fra PR-udvalget sagde, at vi i gang med at forny vor hjemmeside og at vi har styr på bladet ”Bjørnetjenesten”.

Ole Hiort sagde, at vi fejrer bestillingen og køb af ny kedel. På Jonathan´s opfordring. Jonathan sagde, at ”boilermakers drikker whisky” —.

Bent Holbech sagde, at han skulle hilse fra vor gode ven Lars Hansen fra Esbjerg.

Bent gav også ros til Niels Levring, der er en rigtig sømand.

Tillige gav han ros til PR-udvalget. Det er vigtigt, at Bjørn bliver kendt.

Herefter var der ikke flere bemærkninger.

Afslutning:
Dirigent Trygve Nielsen takkede generalforsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

Formanden Børge Østergaard takkede Trygve for dirigenthvervet.

Referatet som Word-dokument

Dirigenternes underskrifter


Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}