Arbejdspladsbrugsanvisning

Stof/materiale:
Hydrex 1908. Et uorganisk alkalisk højkoncen-
treret iltbindings-
middel. Anden betegnelse: Sulfit i vand. SO3-opløsning
Udarbejdet d.: 10. maj 2018
Erstatter anvisning fra d.
Anvisning nr.: 01

1. Identifikation af
stoffet / materialet Kemisk formel: KSO3
Tilstandsform: Flydende væske
Farve: Farveløs
Lugt: Sulfit
CAS-nr.: 10177-39-1
EØF-nr.
Index-nr.

2. Sammensætning /
Indholdsstoffer En vandig opløsning af Kaliumsulfit. Iltbindere baseret på en blanding af sulfiter.

3. Fareidentifikation Ikke klassificeret for fysiske farer. Ikke klassificeret for sundhedsmæssige farer. Ikke klassificeret for miljøfarer. Der er ingen fare.

4. Førstehjælps-
Foranstaltninger Ved vejrtrækningsbesvær: Personen skal til et sted med frisk luft.
Ved huskontakt: Vask med sæbe og vand. Søg læge ved vedvarende irritation.
Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med vand fra øjenskylleflaske. Søg læge ved vedvarende irritation.
Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation.

5. Brandbekæmpelse Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare.
Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Ildebrand kan danne irriterende, ætsende og/eller giftige gasser.

6. Forholdsregler over
for udslip ved uheld Hold al ikke nødvendigt personale væk. Bær passende beskyttelsesudstyr og -beklædning under rengøring. Anvend beskyttelseshandsker.

7. Håndtering og
opbevaring Behandles og oplagres med forsigtighed i tætlukket originalemballage.
Opbevares ved >5 0C og <35 0C.
Holdes væk fra syrer.
Undgå kontakt med oxiderende stoffer.
Vi opbevarer dunkene med de kemiske væsker på dampskibet i boksen ved siden af toiletrum mod stævnen..

8. Eksponeringskontrol /
Personlige
værnemidler Der er ikke angivet grænseværdier for indholdsstofferne.
Almindelig ventilation er normalt tilstrækkelig.
Bær beskyttelsesbriller med sideskærme i overensstemmelse med NF EN 166.
Brug beskyttelseshandsker, der opfylder NF EN 374. Handsker af naturgummi, nitrilgummi, butylgummi eller polyvinylchlorid (PVC).

9. Fysiske og kemiske egenskaber Flydende og farveløs væske.
pH-værdi 9 – 10,5.
Smeltepunkt/frysepunkt: -39,4 0C.
Flammepunkt: 61,0 0C.
Densitet 1,45 – 1,46 g/cm3.
Viskositet: 4,15 mPas.

10. Stabilitet og
reaktivitet Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport.
Undgå kontakt med syrer og stærkt oxiderende stoffer.
Undgå kontakt med uforenelige materialer.
Ved farlig nedbrydning udvikles giftig gas.

11. Toksikologiske
oplysninger
(Sundhedsfarlige egenskaber) Der er ingen data på akut toksicitet.
Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation.
Hyppig og vedvarende kontakt med huden kan affedte og udtørre huden.
Ubehag ved indtagelse.
Ingen skadevirkning som følge af inhalering.

12. Miljøoplysninger Væsken er ikke klassificeret som miljøfarligt.
Væskeaffald skal bortskaffes til kommunekemi.

13. Bortskaffelse Ikke anvendt væske skal bortskaffes i den ordinære leveringsbeholder.

14. Transportoplysninger IMDG
ADR/RID
UN-nr.
EmS-nr.
MFAG-nr.

15. Oplysninger om
regulering Mærkning

Risikosætning: Ingen. Giver irritation ved hud- og øjenkontakt.

Sikkerhedssætninger: Ingen. Anvend beskyttelsesbriller og gummihandsker.

Anvendelsesbegrænsninger: Kun til kedelvand på S/S Bjørn.

16. Andre oplysninger /
anvendelsesmuligheder Denne væske må ikke anvendes til andet formål end kedelbeskyttelse via kedelvand på S/S Bjørn.


Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}