Arbejdspladsbrugsanvisning 

 

Stof/materiale

Hydrex 1906.

Et alkalisk koncentreret aktivt phosfat        

Anden betegnelse: Kemisk phosfatforbindelser med Kaliumhydroxyd
 Udarbejdet d.: 10. maj 2018
 Erstatter anvisning fra d.
 Anvisning nr.: 01 

 

1.Identifikation af

stoffet / materialet

Kemisk formel:  KOH og Ca3(PO4)2 samt tetrakaliumpyrophosfat

Tilstandsform. Flydende væske

Farve: Farveløs

Lugt: Ingen

CAS-nr. Kaliumhydroxyd: 1310-58-3 og 215-181-3

Tetrakaliumpyrofhosfat: 7320-34-5 og 230-785-7

EØF-nr.

Index-nr. 019-002-00-8

  

 

2.Sammensætning /

Indholdsstoffer

Indeholder basisk kaliumhydroxyd og phosfatforbindelser.

 

3.FareidentifikationDet farlige indholdsstof er kaliumhydroxyd.

 

4.Førstehjælps-

Foranstaltninger

Kommer væsken på huden, da skyl rent med rigelig mængder vand. Smør efterfølgende huden med en fed genopbyggende hudcreme.

Kommer væsken i øjnene, da skyl øjne med rigelige mængder vand fra beholder med øjenskyllevæske.

Ved indtagelse, da skyl munden grundigt og spyt ud.

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan vaskes igen.

 

5.BrandbekæmpelseIngen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare. Flyt beholdere bort fra brandstedet, hvis dette kan ske uden risiko.

Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

 

6.Forholdsregler over

for udslip ved uheld

Hold al ikke nødvendigt personale væk. Hold personer borte fra og imod vindretning i forhold til spild/lækage. Bær passende beskyttelsesudstyr og – beklædning under rengøring. Undgå indånding af dampe. Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsedragt.. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Indsatspersoner skal al ikke nødvendigt personale væk. Brug personlige værnemidler.

 

7.Håndtering og

opbevaring

Tåler ikke frost. Dunken med væsken skal opbevares ved en temperatur på  >5 0 C og <35 0C.

Vi opbevarer dunkene med de kemiske væsker på dampskibet i boksen ved siden af toiletrum mod stævnen.

Under håndtering af væskerne ved påfyldning på kedlen skal der anvendes personlige værnemidler. Det er gode kraftige nitrilgummihandsker og fuldbeskyttende sikkerhedsbriller.

Aftap med hanestuds og anvend doseringskander med volumeninddeling.

 

 

8.Eksponeringskontrol /

Personlige

værnemidler

Aftap væsker forsigtigt og omhyggeligt for at undgå spild og personpåvirkning.

Beskyttelseshandsker af nitrilgummi anbefales. Handsker skal opfylde NF En 13034.

Bær som minimum beskyttelsesbriller med sideskærme i overensstemmelse med NF EN 166.

 

9.Fysiske og kemiske egenskaberTilstandsform er væske.

Ph-værdi 12,5 – 13,5.

Smeltepunkt -46 0C.

Kogepunkt > 100 0C.

Flammepunkt: 76,0 0C

 

10.Stabilitet og

reaktivitet

Uorganiske væske.

Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport.

Væsken er stabil under normale betingelser.

Inge farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

 

11.Toksikologiske

oplysninger

(Sundhedsfarlige egenskaber)

Ved indtagelse: Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen. Farlig ved indtagelse.

Ved indånding: Langvarig indånding kan være skadelig. Kan irritere luftvejene.

Ved hudkontakt: Forårsager alvorlige ætsninger af huden.

Ved øjenkontakt: Forårsager alvorlig øjenskade.

Symptomer er alvorlige ætsninger af huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Symptomerne

kan omfatte svie, tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn. Der er risiko for permanent øjenskade, herunder blindhed.

 

12.MiljøoplysningerVæsken er ikke klassificeret som miljøfarligt.

Væskeaffald skal bortskaffes til kommunekemi.

 

13.BortskaffelseIkke anvendt væske skal bortskaffes i den ordinære leveringsbeholder.

 

14.TransportoplysningerIMDG

ADR/RID

UN-nr.

EmS-nr.

MFAG-nr.

 

15.Oplysninger om

regulering

Mærkning: I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer. Ætsende og sundhedsskadeligt.

 

Risikosætning: R 35, R22 og R 36

 

Sikkerhedssætninger: Anvend egnede beskyttelseshandsker og øjenværn.

 

 

Anvendelsesbegrænsninger: Kun til kedelvand på S/S Bjørn.

 

16.Andre oplysninger /

anvendelsesmuligheder

Denne væske må ikke anvendes til andet formål end kedelbeskyttelse via kedelvand på S/S Bjørn.

 


Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}